SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »VESELI DECEMBER«

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre »VESELI DECEMBER« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Venera Shop, d.o.o., Zgornje Jezersko 82, 4206 Zgornje Jezersko (v nadaljevanju: organizator).

Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Dspot d.o.o., Stritarjeva 6a, 4000 Kranj (v nadaljevanju: izvajalec).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja Venera Shop d.o.o.

 

V nagradni igri posamezniki sodelujejo v izboru za 1 nagrado, ki bo predstavljena v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »VESELI DECEMBER«.

 

3. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, starejše od 18 let. Osebe mlajše od 8 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov.

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja ali izvajalca, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe.

 

Sodelovanje v nagradni igri ni odvisno od nakupa katerega koli izdelka v trgovinah Venera Shop v Sloveniji.

 

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre »VESELI DECEMBER«, ki so objavljeni na Facebook profilu organizatorja ter Instagram profilu.

 

Žreb nagrajencev organizatorja oziroma izvajalca je dokončen, organizatorju in izvajalcu ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni možna pritožba.

 

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Predmetni Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so veljavni od 22. 12. 2022 do vključno 29. 12. 2022 oziroma do podelitve glavne nagrade.

 

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od 22. 12. 2022 do vključno 29. 12. 2022 do 23.59.

 

5.1 Način sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra poteka na dveh kanalih: Na Facebook strani Venera shop ter Instagram profilu venerashop.si.


Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči slediti Facebook in Instagram profilu organizatorja nagradne igre in všečkati objavo nagradne igre. Pogojno lahko sodelujoči v komentar označijo še prijatelja, ki bi bil vesel nagrade. Posamezniki lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar so upravičeni le do ene nagrade.

 

6. Nagradni sklad

V nagradnem skladu je 1 nagrada, in sicer:

  • 1x Komplet masažnih olj Magoon

 

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator in izvajalec štejeta kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

 

7. Določanje nagrajencev

7.1 Nagradna igra na Facebook/Instagram strani Venera Shop

Nagrajence organizator nagradne igre določi z naključnim žrebom izmed vseh sodelujočih, ki na Facebook strani Venera shop ali Instagram profilu venerashop.si sledijo omenjenima profiloma in, hkrati všečkajo objavo nagrade igre.

 

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenca/nagrajenko o izboru in postopku izročitve nagrade organizator obvesti v komentarju pod Facebook/Instagram nagradno igro »VESELI DECEMBER« in v story objavah na omenjenih profilih. Nagrajenec je dolžan izvajalcu v roku 3 delovnih dni od objave obvestila preko Facebook/Intagram direktnega sporočila javiti podatke: ime, priimek in naslov.

 

Nagrajenci, izžrebanci v nagradni igri, ki jim organizator oziroma izvajalec podeli nagrade, izrecno dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) na vseh družbenih kanalih profila Venera Shop, z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oziroma prevzema nagrade.

 

9. Pravica do podelitve nagrade

Nagrada se podeli, razen če nagrajenci ne izpolnjuje Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre ali slednje kršijo, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevnem roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja oziroma izvajalca nagradne igre o prejemu nagrade zahtevanih podatkov ne posredujejo organizatorju ali izvajalcu na opredeljeni način v 8. členu. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.

V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajencev prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagradno igro se ne ponovi.

 

10. Davčne obveznosti

Vrednost nagradne igre ne presega 42€, zato se akontacija dohodnine ne odvede ter se vrednost nagrade ne všteva v davčno osnovo prejemnikov.

 

11. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za:

  • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja (pogodbenih partnerjev),
  • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,
  • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletne strani,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

 

12. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre Venera Shop d.o.o., Zgornje Jezersko 82, 4206 Zgornje Jezersko, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji.

 

Osebne podatke v okviru in za namen nagradne igre v imenu in po navodilih upravljavca obdelujeta tudi izvajalec podjetje Dspot, Stritarjeva 6a, 4000 Kranj.

 

Sodelujoči morajo ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri upravljalcu posredovati svoje ime, priimek in naslov. Podatki se obdelujejo na temelju zakonitega interesa za podelitev nagrade in izvedbo nagradne igre, sodelujoči pa lahko kadarkoli ugovarjajo takšni obdelavi, pri čemer njihov ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

 

Nagrajenci morajo upravljalcu na njegov poziv posredovati še dodatne podatke za namen odmere akontacije dohodnine. Če nagrajenci upravljalcu v določenem roku ne posredujejo podatkov se šteje, da odstopajo od pogodbe in nagrade ne morejo prejeti.

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v Ustavi Republike Slovenije. Z njo so povezane tudi pravice posameznika do popravka oziroma dopolnitve, izbrisa (pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pritožbe.

 

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo popravek in dopolnitev osebnih podatkov, izbris ter omejitev obdelave osebnih podatkov. Prav tako imajo sodelujoči in nagrajenci pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

 

13. Ostale določbe

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »VESELI DECEMBER« organizator veljavne objavi na spletni strani venera-shop.com.

 

Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in z njo strinja.

 

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Zgornje Jezersko, 01. 12. 2022

Erotični nasveti in pripomočki z vročimi akcijami – vse na dosegu tvojih prstov.

Prijavi se na Venerin e-mail newsletter!